Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Som Natália Pažítková, D.Ertla 1450/9, 96001 Zvolen, IČO 54881323, ktorá prevádzkuje internetové stránky www.tvorbouksebe.sk.

Vaše osobné údaje spracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete mňa kontaktovať e-mailom na natalia@tvorbouksebe.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa a telefón nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru).
  • vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sem vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sem v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Moje webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívam automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia:

Facebook, Google analytics, MailerLite, virtuálná asistentka, účtovnička.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: natalia@tvorbouksebe.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložíme v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám / pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje z mojich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať ma, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielam ak ste môj zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.9.2022

Tvorivá cesta k sebe