1. Údaje o prevádzkovateľovi www.tvorbouksebe.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Natália Pažítková, adresa D.Ertla 1450/9, 96001 Zvolen, IČO: 54881323, e-mail: natalia@tvorbouksebe.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena produktu

2.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH ( nie sme platcami DPH ) .

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka produktu

3.1 Pre objednanie produktu kupujúci vyberie produkt. Následne vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o

3.1.1 Objednávanom produkte;

3.1.2 Spôsobu úhrady kúpnej ceny;

3.1.3 Kontaktné údaje kupujúceho.

3.2 Po odoslání objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu“). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný produkt a zaplatiť za produkt dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať produkt, službu až po uhradení kupnej ceny, na oznámenú elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, ako prílohu e-mailovej správy, alebo zasláním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do zaplatenie objednávky e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný produkt uhradená, bere kupujúci na vedomie, že nemôžné odstúpiť od kupnej zmluvy, kde predmetom zmluvy bolo dodanie online produktu, pretože sa jedná o tzv. zmluvu o dodání digitálneho obsahu, ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predcházajúcim výslovným súhlasom kupujúceho před uplynutím lehoty na odstúpenie zmluvy.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný produkt. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný produkt, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky

4..1 Platiť za tovat môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe objednávky, ktorú pošle predávajúci e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: : a) prevodným príkazom zo svojho účtu, b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, c) platobným systémom.

4.2 Platba je možná v méně EUR

4.3 Produkt štandardne dodáváme v rámci Slovenskej a Českej republiky. Produkt do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s produktom.

4.5 Dodacia lehota na produkt v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od zaplatenia objednávky, maximálna doba dodania sa môže predĺžiť po dohode s kupujúcim. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje vlastnické právo k produktu, ktorý je predmetom kupnej zmluvy, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný produkt kupujúcim.

5. Odstúpenie od zmluvy.

5.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupuj)ceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) Poskytovanie digitálního produktu (audio, video nahrávky), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcimu, že je produkt pri prevzatí bez vád.

6.2 Ak obsahuje produkt vady, má kupujúci právo požadovať dodanie nového produktu bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak pokiaľ sa vada týka iba súčasti produktu, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového produktu alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný produkt riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 Právo z chybného plnenia kupujúcimu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím produktu vedel, že produkt má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

6.5 Ak je poskytovaná na produkt záruka, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.

6.6 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho produktu, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.7 Reklamácia produktu, vrátane odstránenia vád daného produktu, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia danej reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

6.8 Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa stavia v prípade, že predávajuci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

7. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Natália Pažítková. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

8.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2022.

Tvorivá cesta k sebe